Funciones

Jueves, 17 de Noviembre de 2016 01:00 Jhonny Pérez
Imprimir

FUNCIÓNS DA FEDERACIÓN GALEGA DE BÉISBOL E SOFBOL

1. A Federación Galega de Béisbol e Sofbol exerce as funcións que lle atribuien os seus estatutos, así como aquelas de carácter público que se lle delegan pola Lei Galega do Deporte.

2. A Federación Galega de Béisbol e Sofbol exerce como funciones propias as seguintes:

 1. A convocatoria das seleccións galegas de Béislbol e Sofbol e la designación dos deportistas que as integran.
 2. Colaborar coas administracións públicas e coa federación española de Béisbol e Sofbol, así como coas restantes entidades deportivas, na promoción do Béisbol e Sofbol na Comunidade Autónoma de Galicia.
 3. Colaborar coa Administración deportiva autonómica na execución dos plans e programas dos deportistas galegos de alto nivel.
 4. Colabora e/ou organizar as competiciones oficiais e actividades deportivas de carácter estatal ou internacional que se realicen no territorio da Comunidad Autónoma de Galicia.
 5. Elaborar os sus propios regulamentos deportivos.
 6. Colaborar coa Administración deportiva autonómica na formación de adestradores, xuíces e árbitros según a normativa correspondente.

3. Os actos adoptados pola Federación Galega de Béisbol e Sofbol no exercicio das funcións públicas de carácter administrativo son susceptibles de recurso administrativo ante o Comité Galego de Xustiza Deportiva.

4. Son funcións públicas delegadas, e se exercerán en régimen de exclusividad pola Federación Galega de Béisbol e Sofbol, as seguintes:

 1. Representar á Comunidade Autónoma de Galicia nas actividades e competicións de conformidade con la normativa aplicable.
 2. Organizar as competicións oficiais autonómicas federadas.
 3. Expedir licenzas deportivas para a práctica do Béisbol e Sofbol nos termos establecidos na Lei Galega do Deporte.
 4. Asignar as subvencións e axudas de carácter público concedidas a través da federación e controlar que os seus asociados lles dean unha correcta aplicación.
 5. Garantir o cumprimento das normas de réxime electoral nos procesos de elección dos seus órganos representativos e de governo, así como dos demais dereitos e obrigas derivados do cumprimento dos seus estatutos.
 6. Exercer a potestade disciplinaria nos termos establecidos pola Lei Galega do Deporte e polas súas disposicións de desenrolo, de acordo cos sus estatutos e regulamentos.
 7. Executar, no seu caso, as resolucións do Comité Galego de Xustiza Deportiva.
 8. Colaborar coas administracións públicas competentes na prevención, control e represión do uso de sustancias e grupos farmacolóxicos prohibidos, así como na prevención da violencia no deporte. A istos efectos, e entre outras accións, a Federación Galega de Béisbol e Sofbol instruirá e resolverá os expedientes sancionadores que no ámbito do dopaxe se sustancien, de conformidade con lo establecido en el título VIII da Lei Galega do Deporte.
 9. Calquera otra que regulamentariamente se determine.

5. As funcións públicas delegadas serán exercidas pola Federación Galega de Béisbol e Sofbol baixo a tutela da Administración deportiva, que, conforme se determine regulamentariamente, procederá á súa asunción nos casos de extinción da federación ou cando ésta se encontre en situación concursal. A Federación Galega de Béisbol e Sofbol exercerá as funcións públicas delegadas de forma directa, sin que podan ser obxecto de delegación ou exercicio por ningunha sustitución, sin autorización da Administración deportiva.

fegabe_logo_junta